verrekenbedingen

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of advies daarover op onze pagina

Notaristarieven vergelijken.
LAATSTE NIEUWS

De wetswijziging per 1 januari 2018 is in alle teksten verwerkt. Kijk voor een samenvatting op Wetswijziging huwelijkse voorwaarden 2018

Wat zijn verrekenbedingen

Het idee van huwelijkse voorwaarden is dat alletwee de echtgenoten een eigen vermogen hebben en dat niet alles altijd gemeenschappelijk behoeft te zijn. (Zie ook onze pagina gemeenschap van goederen.)
Aan de andere kant is het meestal ook niet de bedoeling om het inkomen en vermogen van beide echtgenoten altijd voor 100% te scheiden. (Zie ook onze pagina koude uitsluiting.)
Door aan de ene kant uit te sluiten dat alles gemeenschappelijk is, maar aan de andere kant afspraken te maken over tussentijdse afrekening en eindafrekening, ontstaat meestal een evenwichtiger systeem.
Die afspraken over afrekenen (tussentijds en/of aan het eind van het huwelijk) worden verrekenbedingen genoemd.

Definities

Naast de verrekenbedingen zelf, zijn ook de definities belangrijk van wat er verrekend wordt.
Hiernaast spreken we over `inkomen`. Het moet duidelijk zijn of dat alleen inkomen uit arbeid is of iedere vorm van inkomen.
Op het moment dat één van de echtgenoten een bedrijf heeft, is het ook belangrijk dat duidelijk is wat er bedoeld wordt met `winst` of `inkomen uit het bedrijf`. Is dat de winst uit de winst- en verliesrekening, of moet je daar eerst noodzakelijke investeringen van aftrekken of gaat het om wat daadwerkelijk opgenomen wordt, enzovoorts.
Ook handig is als bepaald wordt hoe de waarde van het bedrijf vastgesteld moet worden bij het einde van het huwelijk, en hoeveel tijd wordt gegund aan degene die het bedrijf voortzet om een deel van die waarde uit te keren.
In principe kun je dit soort dingen aan de notaris overlaten, maar het kan geen kwaad om er op te letten of dit soort zaken voldoende duidelijk zijn geregeld, zodat problemen in de toekomst worden voorkomen.

Soorten verrekening

In grote lijnen zijn er twee soorten verrekening: de periodieke verrekening (meestal ieder jaar) en de finale verrekening (aan het eind van het huwelijk). Bij periodieke verrekening gaat het normaal gesproken over verdeling van inkomen. Bij de finale verrekening gaat het om het vermogen.
Daarbinnen zijn natuurlijk weer allerlei varianten mogelijk.

Bij periodieke verrekening wordt vaak afgesproken dat wat er van ieders inkomen overblijft na betaling van de kosten van het huishouden, na afloop van het jaar 50/50 verdeeld wordt.
Daarbij behoort dan ook een definitie van inkomen. Is dat alleen inkomen uit arbeid of ook inkomen uit spaarrente en beleggingen van het eigen vermogen.
Andere afspraken over de jaarlijkse afrekening zijn natuurlijk ook mogelijk.
Wij vinden het opnemen van periodieke verrekening verstandig, omdat je op die manier inzicht blijft houden in ieders financiële positie. Bovendien kan zo vrij gemakkelijk vermogen van de een naar de ander worden overgeheveld zonder fiscale gevolgen.
Aan de andere kant realiseren wij ons dat in de praktijk lang niet iedereen netjes jaarlijks de nodige boekhouding zal doen. Alleen al daarom is ook een finaal afrekenbeding onontbeerlijk.

De finale afrekening komt aan de orde bij het einde van het huwelijk (echtscheiding, scheiding van tafel en bed of overlijden).
Meestal wordt bepaald dat er bij echtscheiding wat zuiniger wordt afgerekend dan bij overlijden, bijvoorbeeld bij overlijden 50/50 over het hele vermogen en bij echtscheiding 50/50 over het vermogen minus de aanbrengsten bij het huwelijk en de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en erfenissen.
Dankzij een dergelijke bepaling worden er bij overlijden minder successierechten (erfbelasting) betaald en zijn er bij echtscheiding geen problemen met schenkingsrechten en/of overdrachtsbelasting.
Nog belangrijker dan de besparing op belastingen, is natuurlijk het effect dat er een redelijke verdeling tot stand komt waarbij niet één van de echtgenoten berooid achterblijft. Bespreek dus samen wat jullie redelijk vinden, zowel bij overlijden als bij echtscheiding.