voordelen en nadelen

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of advies daarover op onze pagina

Notaristarieven vergelijken.
LAATSTE NIEUWS

De wetswijziging per 1 januari 2018 is in alle teksten verwerkt. Kijk voor een samenvatting op Wetswijziging huwelijkse voorwaarden 2018

Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn

Als je trouwt zonder (vooraf) huwelijkse voorwaarden te laten opstellen, dan is er een zogenaamde `gemeenschap van goederen`.
Grofweg gezegd houdt dat in dat alles wat je hebt op het moment van trouwen gemeenschappelijk wordt, zowel de baten als de lasten, dus niet alleen alle goederen maar ook alle schulden.
Ben je in of na 2018 getrouwd: dan blijft wat er vóór het huwelijk 100% privé was ook na het huwelijk privé. Wat er al gemeenschappelijk was komt in de gemeenschap van goederen terecht. Wat er tijdens het huwelijk bijkomt of afgaat is gemeenschappelijk.
Op onze pagina gemeenschap van goederen lees je daar meer over. We geven daar ook wat voorbeelden van voor- en nadelen van de gemeenschap van goederen. Dat zijn omgekeerd dus ook nadelen en voordelen van huwelijkse voorwaarden.

Interne en externe gevolgen van huwelijkse voorwaarden

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden heeft een intern effect (tussen de echtgenoten) en een extern effect (vooral tegen eventuele schuldeisers).
De kunst is om een goed evenwicht te vinden tussen die twee effecten.
Een voorbeeld: één van de twee echtgenoten loopt grote zakelijke risico's. Het kan aantrekkelijk zijn om in die situatie het eigen huis op naam van de andere echtgenoot te zetten. Maar bij echtscheiding of bij overlijden van de huiseigenaar kan dat heel onplezierige gevolgen hebben voor de niet-eigenaar.
In de onderlinge relatie is het waarschijnlijk eerlijker om het huis op beider naam te zetten, maar dat levert natuurlijk wel weer extra risico op naar de schuldeisers.
Staar je dus niet blind op wat intern redelijk is, en staar je ook niet blind op wat naar schuldeisers toe verstandig is, en zoek de juiste mix.
De notaris die de huwelijkse voorwaarden opstelt, zal dit soort kwesties regelen door de juiste ` verrekenbedingen` op te nemen in de huwelijkse voorwaarden. Over de techniek hoef je je dus geen zorgen te maken, maar het is wel belangrijk dat je zelf bedenkt wat in jullie ogen redelijk en verstandig is en wat niet, zowel wat betreft de interne als de externe voordelen en nadelen.
Zie hierover ook onze pagina voorbereiding.
Ben je in of na 2018 getrouwd: in grote lijnen verandert er eigenlijk niets op dit punt; ook onder de nieuwe wet is het verstandig om goed na te denken over interne/externe gevolgen van het opstellen van huwelijkse voorwaarden..

Belangrijkste voordelen huwelijkse voorwaarden

a. Het klassieke (en wettelijke) idee van trouwen is: alles of niets. Je bent getrouwd (en je deelt alles wat je hebt) of je hebt geen relatie (en je deelt niets). Met huwelijkse voorwaarden heb je de mogelijkheid om een wat genuanceerder systeem af te spreken als het over jullie financiën gaat, dat aansluit bij jullie eigen ideeën over wat redelijk is.
b. Bescherming van (een deel van het) vermogen van de echtgenoten tegen schuldeisers, zeker belangrijk als er door (een van) de echtgenoten zakelijke activiteiten worden verricht.
c. Bescherming van jezelf tegen jouw echtgenoot. Op de huwelijksdag denk je waarschijnlijk niet dat dat nodig is, maar mensen en hun gedrag kunnen veranderen.
d. Bescherming van te ontvangen familievermogen. Met huwelijkse voorwaarden kunnen alle erfenissen die worden ontvangen privé blijven. (Zonder huwelijkse voorwaarden vallen erfenissen in de gemeenschap van goederen tenzij de overledene een testament heeft gemaakt dat iets anders bepaalt.) (Zie ook recente wetswijziging.)
e. Bescherming van uit te keren familievermogen. Bij een tweede huwelijk na overlijden van een partner kunnen huwelijkse voorwaarden helpen voorkomen dat het vermogen uit het eerste huwelijk in de zakken terecht komt van de nieuwe partner (waaronder de erfenis van de kinderen uit dat eerste huwelijk).
Ben je in of na 2018 getrouwd:
a. verandert voor een deel (wat er vóór het huwelijk 100% privé was, en dus niet gemeenschappelijk, blijft privé; maar alles wat er tijdens het huwelijk gebeurt is, net als vroeger, voor gemeenschappelijke rekening.)
d. geldt niet langer (omdat erfenissen niet langer in de gemeenschap van goederen terecht komen maar privé blijven aan de kant van degene bij wie de erfenis is binnengekomen.)
De andere punten gelden nog steeds.

Belangrijkste nadelen huwelijkse voorwaarden

a. Als huwelijkse voorwaarden niet goed zijn opgesteld of niet goed worden uitgevoerd door de echtgenoten, kan het gebeuren dat één van de echtgenoten ernstig wordt benadeeld. (Zie ook koude uitsluiting.)
b. Het kost geld om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen of te wijzigen. (Zie notariskosten.)
c Als persoonlijke omstandigheden veranderen, is het vaak nodig om de huwelijkse voorwaarden weer te wijzigen. (Zie wijzigen, opheffen huwelijkse voorwaarden.)
d. Bepaalde vormen van huwelijkse voorwaarden vragen enige administratie en boekhouding gedurende het huwelijk.
Ben je in of na 2018 getrouwd:
d. Vroeger was een nadeel van huwelijkse voorwaarden dat vaak enige administratie nodig was. En er was dus geen administratie nodig als je in gemeenschap van goederen was getrouwd, zonder huwelijkse voorwaarden. Dat verandert, omdat er tegenwoordig altijd drie vermogens zijn: 1 x gemeenschappelijk en 2 x privé. Onder de nieuwe wet moet dus altijd goed geadministreerd worden, ook als je geen huwelijkse voorwaarden laat opstellen.

Checklist

Denk serieus over het opstellen van huwelijkse voorwaarden als:
a. jullie het idee om altijd alles te delen, ongeacht de omstandigheden, niet redelijk vinden;
b. als een van de echtgenoten of beide echtgenoten zakelijke risico's lopen;
c. als er een groot vermogensverschil is tussen beide aanstaande echtgenoten;
d. als er serieuze schulden zijn;
e. als er sprake is van een tweede huwelijk;
f. als er kinderen zijn uit een eerdere relatie;
g. als er serieuze erfenissen te verwachten zijn;
h. als jouw aanstaande echtgenoot regelmatig schulden maakt;
i. als jouw aanstaande echtgenoot regelmatig strafbare feiten pleegt
Ben je in of na 2018 getrouwd:
c. en d. zijn dankzij de nieuwe wet geen al te serieus probleem meer.